Γενικά

 

ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Η εμφάνιση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση και η αναζήτηση για διδακτικές μεθόδους και καινοτομίες δημιούργησε νέα δεδομένα και στην οικονομική εκπαίδευση. Τα αποτελέσματα ερευνών έδειξαν ότι οι δυνατότητες των Νέων Τεχνολογιών δεν έχουν αξιοποιηθεί επαρκώς στην οικονομική εκπαίδευση κι ενώ εκπαιδευτικοί και μαθητές/φοιτητές τάσσονται θετικά υπέρ της χρήσης των ΤΠΕ, εντούτοις δεν υπάρχει ουσιαστική επίδραση στη μάθηση όταν χρησιμοποιούνται.

 

      Οι οικονομολόγοι εκπαιδευτικοί, με κίνητρο την τεχνολογία, χρειάζεται να επανασχεδιάσουν τις δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης των οικονομικών μαθημάτων και να συνδυάσουν την τεχνολογία με τις παιδαγωγικές αρχές των μοντέλων διδασκαλίας.

       Οι μέχρι τώρα έρευνες υποδεικνύουν ότι οι δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης χρειάζεται να σχεδιαστούν, να οργανωθούν και να περιλαμβάνουν τη συνέχεια μεταξύ παραδοσιακής διδασκαλίας και διδασκαλίας με ΤΠΕ ώστε να αλληλοϋποστηρίζονται.

       Όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά ο Lim[1], με μια καλύτερη γνώση του πώς αυτές οι δραστηριότητες μπορούν να οργανωθούν, οι οικονομολόγοι εκπαιδευτικοί έχουν περισσότερες πιθανότητες να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που παρέχουν οι ΤΠΕ και να διασφαλίσουν την προοπτική οι μαθητές τους να μάθουν να σκέφτονται με τρόπο «οικονομικό» (Lim 2003).

 

 Πηγή: 2ο πανελλήνιο Συνέδριο, Πάτρα, "ΤΠΕ και οικονομική εκπαίδευση" Α. Ανδρέου


 [1] Lim, P. (2003). ?Information and Communication Technologies (ICT) Addressing the Challenges of Economics Education: To Be or Not To Be? International Review of Economics Education.

 

 

   ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

 Έρευνα που αναφέρεται στην διδασκαλία του μαθήματος Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ στα Επαγγελματικά Λύκεια που έγινε σε 37 εκπαιδευτικούς που το διδάσκουν.

     Με βάση την κωδικοποίηση των ερωτηματολογίων και την ανάλυση των βασικών ευρημάτων της έρευνας, τα βασικά συμπεράσματα και οι προτάσεις που προκύπτουν από τη συγκεκριμένη έρευνα, εστιάζονται στην αποτελεσματικότητα της χρήσης του ειδικού «επαγγελματικού λογισμικού» για το μάθημα των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ», αποτυπώνουν εκείνα τα χαρακτηριστικά που πρέπει να πληροί το λογισμικό για να αποτελεί ένα σύγχρονο διδακτικό εργαλείο, ικανό να δράσει συμπληρωματικά στο έργο του διδάσκοντος ως προς την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας μάθησης.

     Απο τον Σύμβουλο των οικονομολόγων Δρ. Δημήτρη Μυλωνά. Δέιτε το εδώ.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΥ

 

     

Τα ποτελέσματα έρευνας σε 38 εκαιδευτικούς που διδάσκουν το μάθημα Λογιστικές Εφαρμογές στα Επαγγελματικά Λύκεια. 

   Εστιάστηκε  στην αποτελεσματικότητα της χρήσης του ειδικού «επαγγελματικού λογισμικού» για το μάθημα των Λογιστικών Εφαρμογών, αποτυπώνοντας εκείνα τα χαρακτηριστικά που πρέπει να πληρεί το λογισμικό για να αποτελεί ένα σύγχρονο διδακτικό εργαλείο, ικανό να δράσει συμπληρωματικά, αλλά και στρατηγικά στο έργο του διδάσκοντος ως προς την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας μάθησης.

Απο τον Σχολικό σύμβουλο  Οικονομολόγων Δρ. Δημήτρη Μυλωνά. Δείτε τα εδώ.

 

Σελίδα 1 από 2