Νόμοι

"Ο βασικός νόμος για την εκπαίδευση" ν.1566/1985 " 

                "O νέος νόμος για το Γενικό και Επαγγελματικό Ν 4186/2013  τροποπ. μέχρι 5_2015"

"Προεδρικό διάταγμα-αξιολόγηση εκπαιδευτικών 2013"

"Τροποποίηση τομέα ηλεκτρολόγων νέου ΕΠΑ.Λ 2013"

"Αντιστοιχίες τομέων και ειδικοτήτων παλιού και νέου ΕΠΑ.Λ 2014"

"Καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση κ άλλες διατάξεις" ν.3848/2010

Υπαλληλικός Κώδικας "Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ." ν.3528/2007

'Οργάνωση και λειτουργια της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης" 2006

"Νέο πειθαρχικό δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων 2012"

"Νέο  Εγκύκλιος νέου πειθαρχικού Δημοσίων υπαλλήλων 2012"