Υπηρεσιακή κατάσταση

Ο υπαλληλικός κώδικας ν.3528/2007

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ΠΔ 105/2013 Νέο!!

Αύξηση ωρών διδασκαλίας ΦΕΚ 2013 Νέο!!!

Νέο ωράριο εκπαιδευτικών 2013

Υποχρεωτικό ωράριο εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Ο κανονισμός υγειονομικής περίθαλψης Ε.Ο.Π.Π.Υ ΝΕΟ!!!

Οδηγίες Ε.Ο.Π.Π.Υ προς ασφαλισμένους ΝΕΟ!!!

Μεταθέσεις-τοποθετήσεις εκπαιδευτικων ΠΔ 50/1996 διορθωμένο μέχρι 2012 ΝΕΟ!!

Διευκρινήσεις για τη χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους (2007)

Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (2007)

Άδειες αναπληρωτών

Άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή

Διάθεση εκπαιδευτικών (10/2010)