Θέματα διαχείρισης προβλημάτων σχολικής τάξης

Εκτύπωση
Εμφανίσεις: 1000

   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ                                     

    Σ ένα σύγχρονο περιβάλλον που χαρακτιρίζεται απο πολυγλωσσία, πολυπολιτισμικότητα,  πολυμορφία σε δομές και συστήματα και ραγδαίες εξελίξεις η εκπαίδευση αναδεικνύετια ως παράγοντας οικονομικής, κοινωνικής και πολιτισμικής ανάπτυξης .Τα εκπαιδευτικά συστήματα πρέπει να γίνουν δυναμικά ώστε να προβλέπουν τους μετασχηματισμούς της κοινωνίας και να μπορούν να ανταποκρίνονται στις προκλίσεις της. Οι εκπαιδευτικοί ως κύριοι συντελεστές της εκπαιδευτικής διαδικασίας καλούνται να ανανεώσουν και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σχετικά με το ρόλο τους στο σχολείο, τη διδακτική πράξη και την αποτελεσματική μάθηση, με απώτερο σκοπό τον εκσυγχρονισμό του συστήματος και τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης . 

   ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ.